مدیریت

 

دکتر مریم امیری عضو هیات علمی گروه کامپیوتر دانشگاه اراک

رزومه